1. De Mars voor het Leven heeft als doel eerbied voor het leven te bevorderen, van de conceptie tot de natuurlijke dood.

De deelnemers vragen aan de bevoegde autoriteiten de organisatie van beleidsmatige hulp aan mensen waarvan het leven in vraag wordt gesteld door de moeilijkheden en het lijden die ze kennen of zouden mogen kennen, en de afschaffing of de aanpassing van alle wetten en gerechtelijke beslissingen die het vernietigen van een onschuldig individu toelaten.

2. De deelnemers zijn bewust van het belang van een persoonlijk engagement en dat van de hele maatschappij om het respect tot levensrecht van elk menselijk wezen te waarborgen.

Zij willen de burgerlijke maatschappij aanspreken en haar sensibiliseren ten aanzien van de ernst van elke directe of indirecte overtreding van dit recht.

3. De deelnemers verzetten zich uitdrukkelijk tegen alle praktijken die een aanval op een menselijk leven inhouden zoals abortus, draagmoederschap en euthanasie.

Deze praktijken zijn verhulde toepassingen van de doodstraf op onschuldige personen, beschouwd als mogelijk gevaarlijk, schadelijk of onnuttig voor de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als strijd tegen of preventie van criminaliteit, als middel voor economische ontwikkeling of als een toepassing bevolkingscontrole voor politieke doeleinden.

4. De deelnemers verklaren dat elke vrouw het recht heeft geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om een zwangerschap uit te dragen evenals het recht op degelijke en objectieve informatie over de dramatische lichamelijke en psychologische gevolgen die een abortus kan veroorzaken.

De deelnemers richten deze oproep tot de overheid, de media en de personen die met deze vrouwen in nood in contact komen.

5. In een geest van grote eerbied voor elke persoon verwerpen de deelnemers aan onze mars met kracht elke kwetsende houding jegens vrouwen die een abortus ondergaan zouden hebben.

De deelnemers onthouden zich van elk oordeel of veroordeling maar willen integendeel deze vrouwen helpen een nieuwe start te nemen.

6. De deelnemers maken het onderscheid tussen enerzijds abortus, met als doel de opzettelijke vernietiging van een menselijk leven, en anderzijds een medische ingreep die als doel heeft het leven van de moeder te redden, met als onvermijdelijk en in zichzelf ongewenst gevolg het overlijden van het kind.
7. Wij verzetten ons tegen euthanasie in de zin van een handelen of nalaten, dat bedoeld is om de dood te veroorzaken en zo alle lijden te beëindigen.

Ze vragen de verdere ontwikkeling van palliatieve zorgen als alternatief voor euthanasie. Ze verzetten zich tegen therapeutische hardnekkigheid.

8. De deelnemers wijzen draagmoederschap af, aangezien het indruist tegen de waardigheid van de vrouw en het kind.

Ze verzetten zich tegen elke vorm van legalisatie van het al dan niet gefinancierde draagmoederschap aangezien dit in wezen nog steeds een handel is in het lichaam van de vrouw en in het voor de conceptie geplande afstaan van het kindje dat zij zelf negen maanden draagt, koestert en voedt.

9. De mars voor het Leven is pluralistisch: elke strekking en geloofsovertuiging, die zich voorneemt het Leven te verdedigen, is welkom.

In het opkomen voor het Leven  wordt geen discriminatie van ras, religie, belijdenis of politieke partij geduld. De mars voor het Leven is een onafhankelijk initiatief door burgers, zonder enige band met politieke partijen.

10. De mars voor het Leven is een vreedzame mars.

Geen enkele vorm van geweld, verbaal geweld inbegrepen, is toegelaten.

11. De mars voor het leven is een stille mars.

Geen geschreeuw noch luidsprekers zijn toegelaten. Door een stille opkomst willen de deelnemers zich verenigen met hen wier recht tot meningsuiting en tot leven voor altijd ontnomen is.

12. De vaandels en bordjes, evenals de nationale, regionale en provinciale vlaggen zijn slechts toegelaten met de schriftelijke toelating van de organisators. Bij gebreke hiervan is geen enkele symbool, waarvan de grootte de palm van de hand (9 cm) overschrijdt, toegelaten.

Kleding of symbolen die als provocerend, ongepast en kwetsend overkomen of  die een steun betuigen aan een bepaald politiek regime zijn verboden.

13. Alle sprekers moeten goedgekeurd worden door de organisator. Hun toespraken worden gecontroleerd door de organistor.
14. Interviews door de media of uitspraken van deelnemers vertolken niet noodzakelijkerwijze onze visie of intenties, tenzij expliciet goedgekeurd door de organisatoren.

Twee officiële woordvoerders (een nederlandstalige en een franstalige) werden aangeduid.

15. In geval van tegenbetoging zullen de deelnemers zich eerbiedwaardig en vreedzaam jegens de tegenbetogers gedragen.

We willen onze vrijheid van meningsuiting gebruiken en vragen hen deze te respecteren. We vragen respect voor ons verlangen om een stem te geven aan hen die er geen hebben en nooit de vrijheid van mening en een kans op leven zullen hebben.

16. De deelnemers respecteren de wetten, de autoriteiten en de politie van het land en de regio. Ze zullen de vooraf neergeschreven richtlijnen die conform zijn aan de rechten van de overheid en de lokale politie navolgen.

Ieder die zich respectloos tegenover de politie gedraagt verbreekt dit handvest en zal automatisch uigesloten worden van onze Mars.